Forside | Kurv | Bestil | Profil | Tilbud | Vilkår | Kundecenter | Login | Logud | Anmod om login | 
 
Vis kurv
0 vare(r) i kurven  I alt 0,00 DKK
Vilkår

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for enhver leverance fra MIGATRONIC AUTOMATION A/S, herefter kaldet MA, med mindre andet fremgår af særskilt indgået skriftlig aftale.

1. Priser MA har til enhver tid ret til at ændre sine prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den gældende prisliste på leveringstidspunktet. Faktureringsvalutaen er DKK, med mindre anden valuta er angivet på fakturaen. Købers betaling skal finde sted i faktureringsvalutaen. MA's tilbud afgives med en acceptfrist af 30 dage efter afsendelsen, med mindre der i tilbuddet er angivet en anden acceptfrist, eller MA særskilt ved skriftlig meddelelse til tilbudsmodtageren har godkendt en forlængelse af fristen. Kun skriftlige aftaler er forpligtende for MA.

2. Leverings- Levering sker ex works Aabybro, INCOTERMS 2000. Dersom MA ikke har modtaget speciel instruks, er MA berettiget til at vælge transportmiddel
betingelser og transportvej.
Ved køb under p.t. DKK 500,- pr. leverance excl. moms og forsendelsesomkostninger pålægges ekspeditionsgebyr på kr. 175. Hvis ikke andet er specifikt aftalt, omfatter leverancen kun produktet, som dette forefindes ved levering ex works, d.v.s. bl.a. uden installationsarbejder, opstilling, indkøring, miljøgodkendelser m.v. hos køber.

3. Returnering Standard lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og med påført returnr. Specialfremstillede produkter tages IKKE retur.
Varer med returret. Såfremt en vare er bestilt og faktureret med en given aftalt tidsperiode for afprøvning, vil der ved returnering blive krediteret 80% af varens pris, idet restbeløbet anvendes til dækning af MA's omkostninger for test og opdatering af produktet.

4. Levering I tilfælde af forsinket levering er MA forpligtet til at advisere køber herom. Køber er berettiget til at kræve erstatning, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Væsentlig forsinkelse kan ikke foreligge, før mindst 30 dage efter aftalt leveringstid. MA er uden ansvar for indirekte skader, driftstab, herunder tab i form af mistet fortjeneste ved ikke at kunne anvende eller videresælge varerne, og MA's eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den aftalte pris for de forsinkede varer. Herudover har køber ikke andre beføjelser i anledning af MA's eventulle forsinkelse.

5. Force Majeure MA er uden ansvar for forsinkelser eller forhindring, der skyldes force majeure og andre lignende forhold, der unddrager sig MA's kontrol, herunder strejke og udførselsforbud - hvad enten disse hindringer indtræder hos MA, MA's leverandører eller transportagenter, der udfører transporter til MA. MA er ligeledes uden ansvar for forsinket levering, som skyldes købers manglende opfyldelse af aftalen. MA kan i sådanne situationer annullere indgående ordrer, foretage dokumenterede prisforhøjelser eller udskyde leveringsdatoen på indgående ordrer og afgive tilbud efter sit valg.

6. Betalings- MA's normale betalingsbetingelser er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af MA i tilbud og/eller faktura, som følger:
betingelser 30 dage fra fakturadato netto.
Ved betalingsforsinkelse er MA berettiget til at beregne morarenter. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køberen, kan MA efter eget valg lade varerne bortsælge for køberens regning, således at køberen under alle omstændigheder er forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for køberens risiko.
Hvis intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne på specielt fremstillede produkter:

7. Ejendomsret Ejendomsretten til det solgte forbliver hos MA, indtil købesummen er fuldt betalt.

8. Garanti MA vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med MA's standard eller specifikationer. Medmindre MA skriftligt har afgivet videregående garantier, er MA ansvarlig for, at leverede varer er i overensstemmelse med MA's specifikationer og af gennemsnitlig god kvalitet til anvendelse til de af MA skriftligt oplyste brugsformål. Påviser køberen, at leverede varer i forhold hertil er mangelfulde, påtager MA sig efter sit valg at ombytte varen med tilsvarende mangelfrie varer, at reparere varen, at lade varen returnere mod tilbagebetaling af købesummen eller at lade køberen beholde varen mod kreditering af et i forhold til manglen passende afslag i prisen.
Hvor intet andet er aftalt, må varen sendes til MA for reparation/ombytning for købers regning. Alternativt oppebærer køberen selv omkostninger vedr. løn, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ombytning/reparation af defekte dele.
MA's forannævnte pligter er betinget af, at der senest 8 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være konstateret hos køberen, reklameres skriftligt over for MA. Nærværende ansvar ophører uden videre efter 1.500 driftstimer og senest 1 år efter varernes overgivelse. For såvidt angår ombytningsdele dog 6 måneder og ombytningsslanger 3 måneder efter disses overgivelse til køberen. MA hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage, tilslutning og betjening, eller fejl i øvrigt, der skyldes, at køberen har anvendt produktet til andet formål end angivet i MA's specifikation. MA hæfter endvidere ikke for slitage eller mangler, der skyldes, at varerne ikke er vedligeholdt efter MA's forskrifter eller såfremt reparation og vedligeholdelse ikke er udført af MA's dertil autoriserede værksted eller af MA. Herudover har køber ikke andre beføjelser i anledning af mangler ved det leverede.

9. Produktansvar MA påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods udover, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som MA er underkastet, og da kun i det omfang, der følger sådanne lovregler. Skader på køberens eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved MA's produkt, er kun omfattet af MA's ansvar, såfremt det godtgøres, at skaderne skyldes fejl eller forsømmelse hos MA eller hans folk. MA er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller lignende. MA er specielt uden ansvar for skader, der skyldes anvendelsen af varen i strid med den af MA udarbejdede ledsagende brugervejledning eller andre instruktioner. Såfremt køberens anskaffelse af varen sker med videresalg for øje, er regresansvar for skader på tredjemands person eller gods fra køberen mod MA betinget af, at køberen har videregivet den ledsagende brugervejledning og/eller de øvrige påkrævede instruktioner for sikker anvendelse af varen til slutkunden. I tilfælde af at MA bliver pålagt ansvar, som rækker udover det foranstående ansvar, er køber pligtig til at holde MA skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod køber.

10. Produktinfo. MA's produktinformation er vejledende, og MA påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i materialet.

11. Tvister Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret og voldgift, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales parterne imellem. Voldgiftsretten nedsættes på begæring af én af parterne. Voldgiftsretten fastsætter selv regler om procedure og omkostningsfordeling parterne imellem. Voldgiftsrettens kendelse og forhandlinger skal holdes hemmelige. I øvrigt henvises til lov om voldgift